Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Доизграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX
Година: 2020
Срок на изпълнение: 360 дни
РЗП: N/A
Проектант: Water Enviro Project Ltd.

Главен изпълнител на обекта. Продължаване, изпълнение и завършване на строителството на строежи „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води- гр. Ямбол", „Довеждаща инфраструктура до пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, разположена в гр. Ямбол и реконструкция на Главен Колектор IX и попадащия в трасето водопровод, разположен в гр. Ямбол", представляващи етапи на „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол – втора фаза“, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви други дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Договора за изпълнение на обществена поръчка и правилата на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“.